Aktuality

Nabídka prodeje pozemků - orné půdy
Obrázek

Uveřejněno 30.08.2021

Pozemek parc. č. 261/65 (orná půda) v k.ú. Bříství, obec Bříství, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na LV 54. Pozemek parc. č. 314/58 (orná půda) v k.ú. Bříství, obec Bříství, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na LV 54. Pozemek parc. č. 314/61 (orná půda) v k.ú. Bříství, obec Bříství, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na LV 54. Pozemek parc. č. 375/26 (ostatní plocha) v k.ú. Bříství, obec Bříství, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na LV 54. Pozemek parc. č. 419/25 (orná půda) v k.ú. Bříství, obec Bříství, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na LV 54. Pozemek parc. č. 529/34 (ostatní plocha) v k.ú. Bříství, obec Bříství, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na LV 54. Prodej se uskuteční nejvyšší nabídce. Nabídky je nutno podat do 10.9.2021 písemně na adresu kanceláře insolvenčního správce, popř. emailem na e-mailovou adresu jan.houser@akhouser.cz


Prodej id. 1/3 na pozemcích v k.ú. Buchlovice
Obrázek

Uveřejněno 25.01.2019

Mgr. Jan Houser, insolvenční spráce. Výběrové řízení o nejvyšší nabídku k uzavření kupní smlouvy k následujícím nemovitým věcem: Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 523/32 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 545/1 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1805/33 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1806/45 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1841/179 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1841/197 Spoluvlastnický podíl o velikost id. 1/3 na pozemku parc. č. 1841/198 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1841/202 Spoluvlastnický podíl o velikost id. 1/3 na pozemku parc. č. 1841/211 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1841/252 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1845/4 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1845/5 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1846/14 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1847/10 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1847/160 Spoluvlastnický podíl o velikost id. 1/3 na pozemku parc. č. 1849/7 Spoluvlastnický podíl o velikost id. 1/3 na pozemku parc. č. 1850/46 Spoluvlastnický podíl o velikost id. 1/3 na pozemku parc. č. 1852/6 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1852/7 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1852/8 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1852/14 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1854/10 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1854/11 Spoluvlastnický podíl o velikost id. 1/3 na pozemku parc. č. 1854/12 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1854/13 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1855/5 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1856/11 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1857/4 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1857/5 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1858/6 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1858/9 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1858/16 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1859/13 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1862/3 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1863/40 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1863/43 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1863/44 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1866/6 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1868/1 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1868/11 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 1868/17 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 2714/124 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 3029/21 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 3247/25


Prodej majetku dlužníka
Obrázek

Uveřejněno 25.01.2019

Mgr. Jan Houser, insolvenční správce. Výběrové řízení o uzavření kupní smlouvy s nejvýhodnější nabídkou: Pozemek parc. č. 283 (zastavěná plocha a nádvoří) a na něm stojící stavba č.p. 492 (rodinný dům), to vše ve výlučném vlastnictví dlužnice, v k.ú. Dolní Lipová, obec Lipová-lázně, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník na LV 137. Na nemovitosti vázne věcné břemeno užívání ve prospěch Marie Majsárkové, nar. 14. 12. 1940 a Rostislava Majsárka, nar. 12. 02. 1941, a to s právními účinky vkladu ke dni 6.11.2000.


Prodej drahých kamenů z majetkové podstaty dlužníka.
Obrázek

Uveřejněno 19.03.2018

Insolvenční správce dlužníka 1. PRIMOSSA corporation a.s., IČO 272 41 629, se sídlem Ocelářská 1272/21, 190 00 Praha 9, prodá mimo dražbu majetek dlužníka - kameny specifikované v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, které tvoří přílohu této výzvy k podání nabídky. Insolvenční správce movitý majetek prodá nejvyšší nabídce. Znalecký posudek je možné zaslat na vyžádání. Nabídky je možno podávat do 15. 4. 2018.


Prodej serverů a dalšího vybavení z majetkové podstaty dlužníka
Obrázek

Uveřejněno 26.02.2018

Insolvenční správce dlužníka B2B CENTRUM a.s., IČO 255 91 339, se sídlem Praha 4, Kloknerova 2249/9, PSČ 148 00, prodá nejvyšší nabídce majetek sepsaný do majetkové podstaty dlužníka: - Dell PowerEdge T310 - HP Procurve switch 2626 - Dell PowerConnect 2716 - Dell PowerEdge R320 - Dell PowerEdge 860 - Dell PowerEdge R300 (2 ks) - HP ProLiant DL140 - Dell PowerEdge R515 (2 ks) - Dell PowerEdge 1950 (4 ks) - Dell PowerEdge R420 - bateriový zdroj Nabídky lze předkládat do konce března 2018.


Nabídka prodeje vybavení kanceláře a obchodního podílu
Obrázek

Uveřejněno 18.05.2016

Insolvenční správce dlužníka BTG Energy a.s. nabízí k prodeje nejvyšší nabídce vybavení kanceláře dlužníka (nábytek a elektronika) a dále obchodní podíl v cizozemské společnosti. Nabídky je možno podávat do 31.5.2016. Více informací v příloze.


Prodej nábytku z majetkové podstaty dlužníka
Obrázek

Uveřejněno 24.07.2015

Insolvenční správce prodá z volné ruky nábytek sepsaný v soupisu majetkové podstaty dlužníka s3d, s.r.o,Praha 10 Vršovice, Ukrajinská 728/2, PSČ 101 00, Okres Hlavní město Praha.

Příloha č. 1


O kanceláři

Advokátní kancelář Mgr. Jana Housera nabízí komplexní právní služby jak podnikatelským subjektům, tak i individuálním klientům, a to ve všech oblastech práva se zvláštní specializací na oblast práva insolvenčního.

Vzhledem k tomu, že působíme i jako insolvenční správci, provedeme věřitele nástrahami vymáhání pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení a maximalizujeme tak jejich uspokojení.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby s velkým důrazem na individuální přístup ke klientům. Nalezení vhodného řešení právního problému klienta dle našeho názoru znamená hledat i netradiční cesty a vyžaduje individuální přístup ke klientovi. Zásadní roli hraje komunikace a blízký vztah s našimi klienty.

Samozřejmostí je první třicetiminutová konzultace zdarma. Během této konzultace bude advokát informován o Vašem případu a ve většině případů po této doporučí vhodný postup pro řešení Vašeho problému.

Právní služby

Našim klientům poskytujeme komplexní právní pomoc při zastupování v občanskoprávních sporech. Nabízíme mnohaleté zkušenosti se zastupováním klientů jak v soudních, tak rozhodčích řízeních.

Občanské právo

sepisování všech typů smluv (kupní, darovací, o půjčce, atd.)
příprava individuálních smluv dle požadavků klientů
vypracování smluv k převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
sepis závěti

Insolvenční právo

příprava insolvenčního návrhu
zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
přihlášení pohledávky věřitele do insolvenčních řízení dlužníka
zastupování při přezkumném jednání a na schůzi věřitelů

Vymáhání pohledávek

právní posouzení nároků, vypracování vhodné strategie vymáhání pohledávky
zastupování v řízení o výkonu rozhodnutí či v exekučním řízení
individuální správa a vymáhání pohledávek
zastupování věřitelů v insolvenčním řízení

Trestní právo

obhajoby klientů v trestním řízení
zastupování poškozených v trestním řízení

Doplňkové služby

advokátní úschovy finančních prostředků především při prodeji či koupi nemovitostí
ověřování podpisů klientů

Insolvenční případy

Insolvenční případy jednotlivých insolvenčních správců jsou zveřejňovány na stránkách insolvenčního rejstříku.

Kontakt

Mgr. Jan Houser
Uruguayská 380/17
120 00 Praha 2

tel.: +420 222 212 941

e-mail: jan.houser@akhouser.cz

DS advokát: b6uq3gv
DS ins. správce: wnzjxr2